top of page

VIMIANZO

O concello de Laracha, ubicado na parte oriental da comarca de Bergantiños, ten unha posición privilexiada en canto ás vías de comunicación e a súa vinculación coa área metropolitana da Coruña. O seu parque empresarial, cunha superficie urbanizada de 825.000 m2 ofrece unha atractiva posibilidade de inversión, pola situación estratéxica limítrofe ao eixo Arteixo-Carballo e moi preto do porto exterior de Punta Langosteira.

 

O patrimonio artístico, cultural e natural xunto a unha ampla oferta de actividades e servizos fan do sector turístico un recurso en auxe.   

MAPA

CONCELLO

Aquí podes consultar os datos básicos do concello, para ter unha visión xeral das

características máis representativas en canto a situación, entidades de poboación, distancia á capital de provincia ou o código INE por si presisas ampliar a información estadística. 

Datos básicos

Código INE

Provincia

Partido Xudicial

Nº de núcleos de poboación

Parroquias

Superficie Concello (km2)

Poboación

Densidade de poboación (Hab./km2)

Distancia capital de provincia (Km)

15092

A Coruña

Corcubión

60

14

187,27

6.963

37,7

65

CIFRAS

De forma síntetica te presentamos estas taboas como indicadores esenciais dos
recursos humanos do concello, que poden serte útiles para asesorarte a cerca das franxas de idade e os recursos económicos dos habitántes.

> Renta bruta

> Poboación por sexo e idade

Renda dispoñible bruta por habitante

Euros por habitante

> 12.658,00 €

Fonte_ Instituto Galego de Estadística 2018

Poboación por sexo e idade

Total

-16 anos

16 / 64 anos

+ 64 anos

Mulleres

3.615 310 1.993 1.312

Homes

3.348 327 1.983 1.038

Total

6.963

637

3.976

2.350

Fonte_ INE. Padrón municipal de habitantes 2020

PRODUCTIVIDADE

Estas taboas específicas por sectores de productividade amosan as cifras e porcentaxes do número de empresas por actividade principal do concello. Pensamos que pódenche axudar para ver como encaixa o teu proyecto.

> Afiliación por sectores

> Empresas según actividade principal

Afiliacións en alta laboral por sectores

Agricultura e pesca

Industria

Construción

Servizos

% sobre o total

10,4

15,4 18,8 53,6

Nº afiliacións

250

371

455 1.296

Fonte_ Elaboración propia a partir dos datos publicados polo Instituto Galego de Estatística segundo información da Seguridade Social. Xuño de 2021.

Empresas segundo actividade principal

% sobre total

Empresas

24,9

23,7

1,0

0,2

 

8,6

 0,2

7,4

0,5

0,5

 

21,3

21,3

 

45,2

17,4

5,2

7,2

0,3

1,1

1,5

3,3

1,5

0,1

1,3

1,1

1,1

4,1

 

100,0

209

199

8

2

 

72

2

62

4

4

 

179

179

 

380

146

44

60

2

9

13

28

13

1

11

9

9

35

 

840

A AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCA

Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas

Silvicultura e explotación forestal

Pesca e acuicultura

INDUSTRIA, INCLUÍDA A ENERXÍA

Industrias extractivas

Industria manufactureira

Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado

Fornecemento de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación

 

CONSTRUCIÓN

Construción

 

SERVIZOS

Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas

Transporte e almacenamento

Hostalaría

Información e comunicacións

Actividades financeiras e de seguros

Actividades inmobiliarias

Actividades profesionais, científicas e técnicas

Actividades administrativas e servizos auxiliares

Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria

Educación

Actividades sanitarias e de servizos sociais

Actividades artísticas, recreativas e de entretemento

Outros servizos

 

TOTAL

Fonte_ Elaboración propia dos datos da explotación do directorio de empresas e unidades locais realizada polo Instituto Galego de Estatística. Ano 2019.

FEIRAS
E MERCADOS

As feiras e mercados poden ser unha oportunidade de negocio para promocionar e vender os teus produtos, pode que o teu proxecto se beneficie deste xeito tan especial e tan galego de comercio.

FEIRAS

Mercadillo de Vimianzo Feira da Piroga

Feirón da Piroga

> Os Xoves

> 3º Domingo do mes

> 1º Martes de mes

TURISMO

GDR Costa da Morte somos unha asociación sen ánimo de lucro creada para integrar e representar aos diferentes axentes territoriais.

CONTACTOS

Aquí atoparás os contactos de máis utilidade para acceder a outros organismos e institucións relevantes para ampliar a información que precises. 

ENTIDADE

Concello

Oficina de Emprego

> 981 742 001

bottom of page