top of page

CORCUBIÓN

O concello de Laracha, ubicado na parte oriental da comarca de Bergantiños, ten unha posición privilexiada en canto ás vías de comunicación e a súa vinculación coa área metropolitana da Coruña. O seu parque empresarial, cunha superficie urbanizada de 825.000 m2 ofrece unha atractiva posibilidade de inversión, pola situación estratéxica limítrofe ao eixo Arteixo-Carballo e moi preto do porto exterior de Punta Langosteira.

 

O patrimonio artístico, cultural e natural xunto a unha ampla oferta de actividades e servizos fan do sector turístico un recurso en auxe.   

MAPA

CONCELLO

Aquí podes consultar os datos básicos do concello, para ter unha visión xeral das

características máis representativas en canto a situación, entidades de poboación, distancia á capital de provincia ou o código INE por si presisas ampliar a información estadística. 

Datos básicos

Código INE

Provincia

Partido Xudicial

Nº de núcleos de poboación

Parroquias

Superficie Concello (km2)

Poboación

Densidade de poboación (Hab./km2)

Distancia capital de provincia (Km)

15028

A Coruña Corcubión 6

2

6,52

1.590 247,7

79,5

CIFRAS

De forma síntetica te presentamos estas taboas como indicadores esenciais dos
recursos humanos do concello, que poden serte útiles para asesorarte a cerca das franxas de idade e os recursos económicos dos habitántes.

> Renta bruta

> Poboación por sexo e idade

Renda dispoñible bruta por habitante

Euros por habitante

> 14.646 €

Fonte_ Instituto Galego de Estadística 2018

Poboación por sexo e idade

Total

-16 anos

16 / 64 anos

+ 64 anos

Mulleres

807

79

491

237

Homes

783

76

523

184

Total

1.590 155 1.014 421

Fonte_ INE. Padrón municipal de habitantes 2020

PRODUCTIVIDADE

Estas taboas específicas por sectores de productividade amosan as cifras e porcentaxes do número de empresas por actividade principal do concello. Pensamos que pódenche axudar para ver como encaixa o teu proyecto.

> Afiliación por sectores

> Empresas según actividade principal

Afiliacións en alta laboral por sectores

Agricultura e pesca

Industria

Construción

Servizos

% sobre o total

3,9

11,0

7,2

77,2

Nº afiliacións

21

60

39

420

Fonte_ Elaboración propia a partir dos datos publicados polo Instituto Galego de Estatística segundo información da Seguridade Social. Xuño de 2021.

Empresas segundo actividade principal

% sobre total

Empresas

9,1

0,7

0,0

8,4

 

6,3

0,0

4,2

0,0

2,1

 

9,8

9,8

 

74,8

20,3

2,8

11,9

3,5

4,2

2,8

14,0

2,0

0,7

2,8

0,7

4,9

4,2

 

100,0

13

1

0

12

 

9

0

6

0

3

 

14

14

 

107

29

4

17

5

6

4

20

3

1

4

1

7

6

 

143

A AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCA

Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas

Silvicultura e explotación forestal

Pesca e acuicultura

INDUSTRIA, INCLUÍDA A ENERXÍA

Industrias extractivas

Industria manufactureira

Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado

Fornecemento de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación

 

CONSTRUCIÓN

Construción

 

SERVIZOS

Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas

Transporte e almacenamento

Hostalaría

Información e comunicacións

Actividades financeiras e de seguros

Actividades inmobiliarias

Actividades profesionais, científicas e técnicas

Actividades administrativas e servizos auxiliares

Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria

Educación

Actividades sanitarias e de servizos sociais

Actividades artísticas, recreativas e de entretemento

Outros servizos

 

TOTAL

Fonte_ Elaboración propia dos datos da explotación do directorio de empresas e unidades locais realizada polo Instituto Galego de Estatística. Ano 2019.

FEIRAS
E MERCADOS

As feiras e mercados poden ser unha oportunidade de negocio para promocionar e vender os teus produtos, pode que o teu proxecto se beneficie deste xeito tan especial e tan galego de comercio.

FEIRAS

Feira de Corcubión

Mercado de Corcubión

Mercado Medieval Costa da Morte Feira de Artesanía de Corcubión

> Último domingo do mes

> Praza José Cerrera 1

> Xullo

> Agosto

TURISMO

GDR Costa da Morte somos unha asociación sen ánimo de lucro creada para integrar e representar aos diferentes axentes territoriais.

CONTACTOS

Aquí atoparás os contactos de máis utilidade para acceder a outros organismos e institucións relevantes para ampliar a información que precises. 

ENTIDADE

Concello

Oficina de Emprego

> www.corcubion.gal

> correo[at]corcubion.gal

> 981 745 400

> 981 706 064

bottom of page